Algemene Voorwaarden

 ** Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene voorwaarden NBA 2013 van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 6/2013, en die op ons kantoor ter inzage liggen en op verzoek kosteloos worden toegezonden **