NIEUWS

Problemen met geld

Wordt er bij u – met alle problemen van dien – wel eens ten laste van een werknemer loonbeslag gelegd? Troost u: u bent niet de enige. Meer dan zestig procent van alle werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.
Lees meer >>

Het geld ligt op straat

Als een bank omvalt (en dat is de laatste jaren een paar keer gebeurd), worden in de regel op grond van het depositogarantiestelsel één of meer uitkeringen aan de rekeninghouders gedaan. Ook hebben spaarders vaak nog recht op een bedrag aan rente. Op dit moment ligt bij De Nederlandse Bank een bedrag van € 800.000 op de rechtmatige eigenaren te wachten.
Lees meer >>

Neptelefoontjes ‘Belastingdienst’

De brutaliteit van het boevengilde is soms met geen pen te beschrijven. Zo regent het momenteel klachten (bij de ‘echte’ Belastingdienst, die hier uiteraard ook niets aan kan doen) over neptelefoontjes van de Belastingdienst. Of beter gezegd: echte telefoontjes van de nep-Belastingdienst.
Lees meer >>

Privégebruik verboden

Voor een reguliere werknemer aan wie een auto van de zaak ter beschikking is gesteld, maar die wil voorkomen dat er een bijtelling wegens privégebruik plaatsvindt, kan het nuttig zijn dit privégebruik uitdrukkelijk te verbieden (en dit zo nodig met sancties af te dwingen). Een dergelijk verbod voor de dga heeft in de ogen van de fiscus (en van de rechter) niet zo veel zin.
Lees meer >>

Online aangifte schenkbelasting doen

U kunt zich de slogan nog wel herinneren: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. In dat licht zult u waarschijnlijk ook de sinds kort bestaande mogelijkheid moeten zien om online aangifte te doen voor de schenkbelasting. Aangifte doet u via MijnBelastingdienst met gebruikmaking van uw DigiD.

Lees meer >>

Kredietfaciliteit zonder limiet vormde uitdeling

Lenen van de bv door de dga kan fiscale problemen veroorzaken, met name als het voor de hand ligt dat de lening uiteindelijk niet kan of zal worden afgelost. In dat geval vormt de lening een uitdeling, die bij de dga met – in de regel 25% - inkomstenbelasting zal worden getroffen. Het is overigens de Belastingdienst die zal moeten bewijzen dat van terugbetaling geen sprake zal zijn.

Lees meer >>

Rente over geld dat al bij fiscus is?

Eerder in deze Nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de niet-spiegelbeeldige behandeling van aan resp. door de Belastingdienst verschuldigde rente. Dat beleid wordt – ondanks kritiek – nog steeds door de staatssecretaris verdedigd. Toch is er een eerste barstje in dit harde standpunt gekomen. Bij nader inzien vindt men het ongewenst dat aan een belastingplichtige rente in rekening wordt gebracht over een periode waarin de verschuldigde belasting al door de Belastingdienst is ontvangen.
Lees meer >>

Aanpassing PEB

Zoals bekend wordt het pensioen in eigen beheer voor de dga uitgefaseerd. Na wat commotie en uitstel is het betreffende wetsvoorstel uiteindelijk per 1 april in werking getreden. Dga’s hebben nu tot en met 30 juni 2017 de tijd gekregen om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe situatie.
Lees meer >>

Geen boete bij foute informatie Belastingtelefoon

Of u zonder meer mag vertrouwen op door medewerkers van de Belastingtelefoon verstrekte inlichtingen is nog maar de vraag. Maar als u op die informatie bent afgegaan (dat zult u dan wel moeten kunnen bewijzen) en de verstrekte informatie blijkt onjuist te zijn, kan er dan nog een boete worden opgelegd?
Lees meer >>

Belastingrente is niet discriminerend

Rente en Belastingdienst: een ongelukkige combinatie. Allereerst omdat er hierbij geen sprake is van een spiegelbeeldige combinatie. Rente die aan de fiscus betaald moet worden kent een andere regeling dan rente die door diezelfde fiscus betaald moet worden. Allemaal in het nadeel van de belastingplichtige uiteraard.

Lees meer >>