NIEUWS

Ruimere regeling smartengeld

‘Amerikaanse toestanden’ zullen we hopelijk niet gaan krijgen, maar ook in Nederland krijgen we binnenkort een ruimere mogelijkheid – en dat is nieuw – voor nabestaanden om een claim wegens smartengeld in te dienen. Slachtoffers zelf konden al langer smartengeld claimen. Lees meer >>

Medewerking ex-partner met succes afgedwongen

De grootste moeilijkheden bij de afkoop of omzetting van een dga-pensioen in het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer lijken niet op het fiscale maar op het echtscheidingsvlak te liggen. Voor afkoop is immers in de regel toestemming van de ex nodig, en die wordt in de meeste gevallen niet zonder meer gegeven.

Lees meer >>

Afkoopregeling groot succes

Zoals bekend biedt de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer de dga onder meer de mogelijkheid zijn eerder in eigen beheer opgebouwd pensioen met korting af te kopen. Deze korting was het grootst in 2017, en wordt in 2018 en 2019 afgebouwd. Of ondernemers massaal tot afkoop zouden overgaan was onzeker.

Lees meer >>

Wet Hillen

De Wet Hillen (formeel de 'aftrek geen of geringe eigenwoningschuld') is met de aanvaarding door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van deze aftrek formeel ten grave gedragen. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsperiode van 30 jaar, maar er zijn maar weinig mensen die echt geloven dat deze periode gehaald zal gaan worden.

Lees meer >>

Verruimde KOR komt er (waarschijnlijk) aan

De Belastingdienst schrijft het als één woord: Kleineondernemersregeling (KOR). De KOR is een regeling die zich in de belangstelling van veel (in de regel kleine, zoals het woord trouwens al aangeeft) ondernemers mag verheugen. De KOR staat op dit moment enkel open voor ondernemers natuurlijke personen en grijpt aan bij het per saldo door de ondernemer aan omzetbelasting verschuldigde bedrag.

Lees meer >>

Cliënt dupe sjoemelende belastingconsulent

Als een definitieve aanslag eenmaal is opgelegd kan de inspecteur niet zonder meer een navorderingsaanslag opleggen. Daarvoor heeft hij een ‘nieuw feit’ nodig, een feit dat hij nog niet wist (of niet behoorde te weten) toen de eerdere aanslag werd opgelegd. Een nieuw feit is echter niet nodig (waardoor navordering dus mogelijk is) als sprake was van kwade trouw.

Lees meer >>

Goedkeuring bij eigenwoningverleden

De bekende bijleenregeling (met de bijbehorende eigenwoningreserve) is eigenlijk een logische en eenvoudige regeling. De verkoopwinst van je woning moet gebruikt worden voor de financiering van je volgende woning, op straffe van het (gedeeltelijk) verlies van je renteaftrek. Maar de werkelijkheid is altijd gekker dan wat een wetgever kan verzinnen.

Lees meer >>

Eénverdieners de fiscale klos

Hoe binnen een gezin of ander samenlevingsverband verdiend inkomen belast moet worden is vaak voorwerp van verhitte discussies. De fiscale druk op de bekende éénverdiener staat daarbij in de regel centraal.

Lees meer >>

Extra bezwaarmogelijkheid erfgenamen

De WOZ-waarde wordt steeds belangrijker. De vastgestelde waarde wordt immers niet alleen maar gebruikt voor de onroerende zaak belasting (OZB) en het eigenwoningforfait, maar ook voor de erfbelasting. Wie een woning erft mag de WOZ-waarde van het jaar van overlijden of het jaar na overlijden gebruiken.

Lees meer >>

Ontoelaatbaar bewijs redt zwartspaarder (voorlopig!)

Het is de laatste jaren strijk en zet: zwartspaarders die met behulp van informatie van dubieuze herkomst (in de regel afkomstig van tipgevers die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal of heling) worden opgespoord en berecht. Het verweer dat de Belastingdienst van die informatie geen gebruik mocht maken werd tot nu toe bijna steeds door de fiscale rechter verworpen.

Lees meer >>