Besluit voor rechtsherstel box 3

Op 30 juni 2022 is het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. In dit besluit is opgenomen hoe de Belastingdienst rechtsherstel gaat bieden aan belastingplichtigen die tijdig in bezwaar zijn gegaan tegen de heffing van box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020.

Daarbij zal de fiscus een vergelijking maken tussen de betaalde box 3-heffing volgens de wettelijke methode en volgens de forfaitaire spaarvariant. Bij de forfaitaire spaarvariant past men forfaitaire rendementen toe die horen bij drie vermogenscategorieën: banktegoeden, schulden en overigen. De verdeling over deze vermogenscategorieën is niet forfaitair, maar volgt de werkelijkheid.
De berekening van het box 3-inkomen volgens het besluit rechtsherstel werkt in principe ook door naar de berekening van een tegemoetkoming op grond van het besluit voorkoming dubbele belasting.