Binnen een maand btw afdragen!

De staatssecretaris van Financiën heeft een toelichting gegeven op vragen over de termijnen waarop een ondernemer uiterlijk zijn btw-aangifte moet doen. Als de inspecteur een ondernemer uitnodigt om aangifte omzetbelasting te doen, moet hij ook het aangiftetijdvak vaststellen. Normaal gesproken is het tijdvak een kwartaal.

De inspecteur bepaalt de termijn waarbinnen de ondernemer zijn aangifte moet indienen, maar deze termijn is minimaal één maand. De ondernemer moet vervolgens de verschuldigde omzetbelasting afdragen binnen één maand na het einde van het tijdvak. Merkt hij dat hij een onjuiste of onvolledige aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren heeft ingediend, zodat te veel of te weinig btw is betaald? Dan moet de ondernemer snel een suppletie indienen. Dit moet in ieder geval gebeuren voordat het vermoeden bestaat dat de fiscus zelf achter de fout is gekomen of gaat komen. Als de fout per saldo minder dan € 1.000 betreft, mag de ondernemer de correctie in de eerstvolgende aangifte verwerken.
Op het per abuis niet (tijdig) betalen van omzetbelasting staat een boete van maximaal € 5.278. Is sprake van grove schuld of opzet, dan is de boete hoogstens gelijk aan het niet (tijdig) betaalde belastingbedrag.