Geen naheffing over laag verzwegen buitenlands tegoed

Blijft iemand na herhaalde verzoeken van de Belastingdienst weigeren om informatie over zijn (buitenlandse) bankrekeningen te verstrekken? Dan is de kans groot dat de inspecteur hem een navorderingsaanslag oplegt. In de bezwaar- en beroepsfase zal bovendien sprake zijn van een omgekeerde bewijslast.

Maar zelfs dan moet de fiscus bewijzen dat de belastingplichtige voldoende vermogen heeft op die buitenlandse rekeningen. Als blijkt dat de saldi onder het heffingsvrije vermogen vallen, zal de belastingrechter de navorderingsaanslag vernietigen. Dat gebeurde ook in een recente zaak voor Rechtbank Noord-Nederland.
Een algemene regel met betrekking tot bewijslast is dat degene die het makkelijkst bewijs kan leveren, dat moet doen. Ook al kan de Belastingdienst gebruik maken van informatie-uitwisseling, in beginsel is het toch de belastingplichtige die de beste toegang heeft tot informatie over zijn bankrekeningen.