Institutioneel racisme bij de Belastingdienst onder de loep

De staatssecretarissen van Fiscaliteit & Belastingdienst en Toeslagen en Douane concluderen dat binnen het intensief toezicht van de Belastingdienst en Toeslagen sprake is geweest van institutioneel racisme.

De werkwijze binnen Toeslagen kon als gevolg hebben dat verschillende groepen burgers een grotere kans hadden om geselecteerd te worden voor een handmatige beoordeling. Dit gold onder andere voor mensen met een andere nationaliteit, zonder dat daar een deugdelijke grondslag voor was. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gekozen voor verschillende acties met een lerende aanpak om herhaling te voorkomen. Daarin is aandacht voor de werkwijzen en processen en de medewerkers van de Belastingdienst en Toeslagen. De diensten zullen bijvoorbeeld onderzoeken welke waarborgen nodig zijn om de rechtmatigheid en de transparantie van de risicoselectie te garanderen. Dit jaar wordt het kader vastgesteld waaraan processen zijn te toetsen. Het onderwerp ‘discriminatie en racisme’ zal ook een expliciete plek krijgen binnen het cultuur- en leiderschapstraject van de Belastingdienst en Toeslagen.
In bepaalde gevallen mag de Belastingdienst wel onderscheid maken op nationaliteit. Het ministerie van Financiën heeft een lijst gepubliceerd van wetten en regels op basis waarvan de Belastingdienst de nationaliteit van burgers mag verwerken.