Wijzigingen in Wet aanpassing box 3

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer een nota van wijziging van de op Prinsjesdag voorgestelde Wet aanpassing box 3 gestuurd. In deze nota van wijziging worden de drempelbedragen die nu al gelden bij het opleggen van een aanslag, ook doorgetrokken naar de nieuwe categorie aanslaggerechtigden.

Verder bepalen de wijzigingen dat belastingplichtigen met groene beleggingen hun heffingskorting groen beleggen moeten verdelen conform de gekozen verdeling. Het gaat hier dus om de verdeling tussen hun rendementsgrondslag of hun grondslag groen beleggen. Ook maakt het gewijzigde wetsvoorstel duidelijk dat de Belastingdienst pas vanaf het belastingjaar 2021 beschikkingen bedrag rendementsgrondslag en beschikkingen bedrag groen beleggen moet afgeven.
Deze nota van wijziging regelt eveneens dat tot en met het belastingjaar of berekeningsjaar of peiljaar 2020 de bepalingen van de Awir, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet op het kindgebonden budget en de Wet bevordering eigenwoningbezit van toepassing blijven zoals die bepalingen luidden op 1 januari van dat jaar.