Ouderdom dga geen excuus snellere afschrijving goodwill

Persoonlijke goodwill is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer. Daarom, zo redeneert Rechtbank Noord-Holland, is persoonlijke goodwill niet over te dragen. In het geval dat een dga zijn bv inbrengt in zijn IB-onderneming, kan hij dus geen vergoeding voor persoonlijke goodwill bedingen.

Lees meer >>

Invoering 0% btw voor groente en fruit laat op zich wachten

In het coalitieakkoord is onder andere opgenomen dat het kabinet gaat kijken hoe de btw op groente en fruit op termijn is te verlagen naar 0%. Het kabinet is momenteel bezig deze afspraak uit te werken. Maar het introduceren van een btw-nultarief voor specifieke voedingsmiddelen zoals groente en fruit levert complexiteit op voor ondernemers en de Belastingdienst.

Lees meer >>

Ex-vennoot blijft aansprakelijk voor bijkomende kosten

De Hoge Raad oordeelt dat de vennoot van een vof ook na zijn uittreden aansprakelijk blijft voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij vennoot is geweest. Die aansprakelijkheid eindigt evenmin in de situatie waarin het komt tot een ontbinding van het lichaam.

Lees meer >>

Toch kindvrijstelling erfbelasting voor niet-erkend kind

Als een biologische vader zijn kind niet erkent terwijl een stiefvader dat wel doet, bestaat tussen de biologische vader en het kind geen familierechtelijke relatie in civielrechtelijke zin. Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) is de biologische vader dan niet de juridische vader van het kind.

Lees meer >>

CPB constateert dat BOR meestal niet nodig is

Op verzoek van twee ministeries heeft het Centraal Planbureau (CPB) de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting geëvalueerd. De ‘Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’ is verschenen op 25 mei 2022.

Lees meer >>